14:30 - 07:30

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

061-53535191-2

تماس با سازمان منطقه آزاد اروند

اینستاگرام

سروش

 

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

خانه > اطلاعیه ها  > لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

لیست قیمت اراضی مصوب در کمیته قیمت گذاری برای سال ۹۹ / سایت صنعتی

ردیف مصوبات جلسه
۱ با توجه به  دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۹۲۵۰۰ ریال الی ۴۹۵۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۲ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه چهار سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۵۱۹۰۰ ریال الی ۲۵۱۹۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۳ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه پنج سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۰۲۹۵۰ ریال الی ۵۱۱۵۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۴ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه شش سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۹۳۰۵۰ ریال الی ۴۵۷۰۵۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۵ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه هفت سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۸۱۵۰۰ ریال الی ۳۳۰۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۶ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه هشت سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۳۵۹۵۰ ریال الی ۵۹۴۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۷ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه نه سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۶۴۰۰۰ ریال الی ۲۶۴۰۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۸ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و  طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه ده سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۶۸۹۵۰ ریال الی ۲۶۸۹۵۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۹ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه یازده  سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۳۵۹۵۰ ریال الی ۲۳۵۹۵۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۱۰ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند  منطقه دوازده  سایت صنعتی با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۱۴۵۰۰ ریال الی ۵۲۸۰۰۰  ریال  تعیین وتصویب شد.
۱۱ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و طی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه سیزده سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۱۹۸۰۰۰ ریال الی ۵۱۱۵۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.
۱۲ با توجه به دستور العمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی  وطی صورتجلسه کمیته قیمت گذاری سازمان منطقه آزاد اروند منطقه چهارده سایت صنعتی  با کاربری صنعتی از قرار هرمتر مربع از مبلغ ۲۱۴۵۰۰ ریال الی ۵۲۲۵۰۰ ریال  تعیین وتصویب شد.