آدرس سازمان

اتوبان آبادان خرمشهر ، ساختمان مرکزی اروند

۰۶۱-۵۳۵۳۵۱۹۱-۲

ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 07:30 الی 15:30

سامانه شفافیت سازمان منطقه آزاد اروند

دانستن حــق مردم است