فراخوان تجدید مزایده

نوبت دوم فراخوان تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه، اعیان و تاسیسات هتل بین المللی آبادان در منطقه آزاد اوند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد نسبت به فروش ششدانگ عرصه ، اعیان و تاسیسات هتل بین المللی آبادان به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۹ لغایت ۱۴۰۲/۲/۱۵ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰  برای تحویل اسناد مزایده طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

موضوع: مزایده فروش ششدانگ عرصه، اعیان و تاسیسات هتل بین المللی آبادان در منطقه آزاد اوند

مبلغ پایه (ریال): ۵/۴۵۹/۹۸۴/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال) : ۵۴۵/۹۸۸/۴۰۰/۰۰۰

مبلغ فروش اسناد( ریال) :۱/۰۰۰/۰۰۰

متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند_ امور قراردادها _ سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.

چنانچه امکان خریداری و دریافت اسناد از سامانه فروش اسناد سازمان میسر نمی باشد، به شرح ذیل عمل نمایید: واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت و تایید فیش واریزی یا اینترنتی در بانک. ممهور نمودن فیش واریزی به مهر شرکت و ذکر شماره تلفن و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل contract@arvandfreezone.com

تماس با شماره تلفن ۵۳۵۳۵۱۸۷-۰۶۱ داخلی ۱۳۵۵

دریافت اسناد از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری.

ارائه اصل فیش واریزی در پاکت (ب) الزامی است.

زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.

پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تمامی پاکتها می باست درون یک پاکت دربسته ولاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلا کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.

آدرس سایت اینترنتی سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند: WWW.ARVANDFREEZONE.COM contracts.arvandfreezone.com

اداره امور قراردادها- دبیر کمیسیون معاملات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا