فراخوان تجدید مناقصه

نوبت دوم فراخوان تجدید مناقصه ترمیم و بهسازی دیوار حراستی پیرامون سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ  ۱۴۰۲/۱/۲۱ لغایت ۱۴۰۲/۱/۲۷ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.
موضوع: مناقصه ترمیم و بهسازی دیوار حراستی پیرامون سایت صنعتی خرمشهر در منطقه آزاد اروند

مبلغ برآورد اولیه (ریال): ۱۸/۸۸۱/۸۳۸/۲۱۱
مدت پیمان (ماه) : ۶ ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) : ۹۴۴/۱۰۰/۰۰۰
نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی
رشته و حداقل پایه مورد نیاز:**
مبلغ فروش اسناد( ریال) :۱/۰۰۰/۰۰۰
* گواهی صلاحیت معتبر پیمانکاری  در پایه حداقل ۵ به بالا در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
** گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منبع تامین اعتبار: طرح های غیرعمرانی (منابع داخلی سازمان)
متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند_ امور قراردادها _ سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.
چنانچه امکان خریداری و دریافت اسناد از سامانه فروش اسناد سازمان میسر نمی باشد، به شرح ذیل عمل نمایید: واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت و تایید فیش واریزی یا اینترنتی در بانک. ممهور نمودن فیش واریزی به مهر شرکت و ذکر شماره تلفن و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل contract@arvandfreezone.com
تماس با شماره تلفن ۵۳۵۳۵۱۸۷-۰۶۱ داخلی ۱۳۵۵
دریافت اسناد از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری.
ارائه اصل فیش واریزی در پاکت (ب) الزامی است.
زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید.

بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تمامی پاکتها می باست درون یک پاکت دربسته ولاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلا کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
آدرس سایت اینترنتی سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند: WWW.ARVANDFREEZONE.COM contracts.arvandfreezone.com
اداره امور قراردادها- دبیر کمیسیون معاملات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا