فراخوان مزایده

نوبت اول فراخوان فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری (موسوم به باغ ملایر) واقع در روستای حرم آباد پلاک ثبتی 478 فرعی از 3 اصلی شهرستان ملایر در استان همدان

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تحویل اسناد مزایده طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

موضوع: فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری (موسوم به باغ ملایر) واقع در روستای حرم آباد پلاک ثبتی ۴۷۸ فرعی از ۳ اصلی شهرستان ملایر در استان همدان

مبلغ برآورد اولیه (ریال): ۸۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال) : ۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
مبلغ فروش اسناد( ریال) :۱/۰۰۰/۰۰۰

۱- متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند_ امور قراردادها _ سامانه خرید اسناد سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.چنانچه امکان خریداری و دریافت اسناد از سامانه فروش اسناد سازمان میسر نمی باشد، به شرح ذیل عمل نمایید:
واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت و تایید فیش واریزی یا اینترنتی در بانک.
ممهور نمودن فیش واریزی به مهر شرکت و ذکر شماره تلفن و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل contract@arvandfreezone.com
تماس با شماره تلفن ۵۳۵۳۵۱۸۷-۰۶۱ داخلی ۱۲۷۰
دریافت اسناد از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری.
ارائه اصل فیش واریزی در پاکت (ب) الزامی است.
۲- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه۱۴۰۱/۱۱/۲۵ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
۳- پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۶- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۷- تمامی پاکتها می باست درون یک پاکت دربسته ولاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
۸- هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد  سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلا کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
۹- آدرس سایت اینترنتی سامانه خرید اسناد سازمان منطقه آزاد اروند:
WWW.ARVANDFREEZONE.COM
contracts.arvandfreezone.com

اداره امور قراردادها- دبیر کمیسیون معاملات

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا