فراخوان تجدید مناقصه

فراخوان تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور محوله توسط حراست سازمان منطقه آزاد اروند

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ لغایت ۱۴۰۱/۳/۱۰ جهت دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ برای تحویل اسناد مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نمایند.

موضوع: تامین نیروی انسانی جهت انجام امور محوله توسط حراست سازمان منطقه آزاد اروند

مبلغ برآورد اولیه (ریال) :۲۴۹/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰

مدت پیمان (ماه) : ۱۲ ماه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) : ۷/۹۹۲/۴۰۰/۰۰۰

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای

رشته و حداقل پایه مورد نیاز: **

مبلغ فروش اسناد ( ریال) : ۵۰۰/۰۰۰

*** الف) مجوز فعالیت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.

*** ب) دو سال سابقه کار خاتمه یافته مرتبط با موضوع قرارداد به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای قبلی.

  1. منبع تامین اعتبار: طرح های غیرعمرانی (منابع داخلی سازمان)
  2. متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند_ امور قراردادها _ سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد بصورت آنلاین اقدام نمایند.چنانچه امکان خریداری و دریافت اسناد از سامانه فروش اسناد سازمان میسر نمی باشد، به شرح ذیل عمل نمایید:

واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت و تایید فیش واریزی یا اینترنتی در بانک.

ممهور نمودن فیش واریزی به مهر شرکت و ذکر شماره تلفن و ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل contract@arvandfreezone.com

تماس با شماره تلفن ۵۳۵۳۵۱۸۷-۰۶۱ داخلی ۱۳۵۵

دریافت اسناد از طریق ایمیل و یا به صورت حضوری.

ارائه اصل فیش واریزی در پاکت (ب) الزامی است.

  1. زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ در سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.
  2. پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  5. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
  6. تمامی پاکتها می باست درون یک پاکت دربسته ولاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  7. هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مناقصه، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان و مناقصات از طریق سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند به نشانی اینترنتی ذیل به اطلا کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  8. ادرس سایت اینترنتی سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند:

WWW.ARVANDFREEZONE.COM

contractS.arvandfreezone.com

اداره امور قراردادها- دبیر کمیسیون معاملات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا