مرور برچسب

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک چیست؟

پیدایش مفهوم دوت الکترونیکی در پی ظهور و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی از جمله اینترنت بوده است. تغییرات گسترده و عمیقی را اینترنت بر ابعاد مختلف زندگی انسان ها از روابط انسانی گرفته تا کار، آموزش، تفریح، خرید و غیره داشته است. لزوم ارایه…