فراخوان تجدید مزایده

فراخوان تجدید مزایده

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۲  لغایت ۹۸/۰۹/۱۸ براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۱۰/۰۱  پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

ردیف عنوان مزایده محل استقرار و متراژ مبلغ پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) توضیحات
۱ فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری در روستای حرم آباد ملایر (موسوم به باغ ملایر) روستای حرم آباد ملایر در استان همدان به مساحت ۷۱۷۹۹ متر مربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-    متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت شعبه بریم آبادان و تحویل رسید آن به واحد مناقصات سازمان نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

۲-    نشانی محل دریافت اسناد مزایده: خرمشهر- اتوبان آبادان-خرمشهر- سازمان منطقه آزاد اروند- اداره امور قراردادها

۳-    زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ  ۹۸/۱۰/۰۲ در محل سازمان منطقه آزاد اروند.

۴-    پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید .بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-    به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

۷-    هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۸-    تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.

۹-    هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان مزایده از طریق بخش مناقصات سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.

۱۰-آدرس سایت اینترنتی  :

www.arvandfreezone.com

Contracts.arvandfreezone.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا