فراخوان مزایده

سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۰۹/۰۸/۹۸ براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این آگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ ۲۶/۰۸/۹۸  پیشنهاد خود را  به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند.

ردیف عنوان مزایده محل استقرار و متراژ مبلغ پایه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) توضیحات
۱ فروش یک قطعه زمین مزروعی به انضمام یک واحد دامداری در روستای حرم آباد ملایر (موسوم به باغ ملایر) روستای حرم آباد ملایر در استان همدان به مساحت ۷۱۷۹۹ متر مربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱،۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

  • متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۴۷۰۵۳۹۰۷ سازمان نزد بانک تجارت شعبه بریم آبادان و ارسال تصویر آن به همراه درج موضوع مزایده، نام و نام خانوادگی شخص شرکت کننده و یا نام شرکت و شماره تلفن همراه از طریق ایمیل به نشانی پست الکترونیک واحد مناقصات سازمان به آدرس ذیل نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
  • زمان بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰:۰۰ صبح مورخ ۲۷/۰۸/۹۸ در محل سازمان منطقه آزاد اروند.
  • پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ تضمین، ضمانت نامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید.بدیهی است به پیشنهاد های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
  • تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند.
  • هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده، تغییر زمان بازگشایی پاکات، اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان مزایده از طریق پست الکترونیک واحد مناقصات سازمان به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید.
  • آدرس سایت اینترنتی :

 

 

www.arvandfreezone.com

https://Tender@arvandfreezone.com

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا