اطلاعیه / امکان رفع تعهد ارزی برای کالاهای وارده به مقاصد مناطق آزاد

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با بانک مرکزی و گمرک ج.ا.ایران، امکان رفع تعهد ارزی برای کالاهای وارده به مقاصد مناطق آزاد فراهم گردید.فرایند و نحوه انجام امور اسنادی و اجرایی رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی مناطق آزاد بشرح ذیل اعلام می گردد.

۱- برای تعهدات ارزی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷، با اتخاذ یکی از دو روش ذیل اقدام گردد:

۱-۱ با صدور و ارائه پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

۲-۱ با ارائه گواهی ورود کالا به مناطق آزاد مطابق با فرم نمونه پیوست( در مناطقی که گمرک مستقر نمی باشد)

۲- برای تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده اند بشرح زیر اقدام گردد:

۱-۲ در صورت تامین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی، انجام تسویه ارزی با تنظیم و تکمیل فرم گواهی ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرم نمونه پیوست)

۲-۲ در صورت اخذ تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، تسویه ارزی مطابق بندهای ۱۱-۲ و ۳-۱۱ بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۶ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ بخش هفتم از مقررات ارزی و نامه عمومی شماره ۲۶۳۹۸۷/۹۳ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۳ بانک محترم مرکزی، در این راستا تنظیم، تکمیل و ارسال فرم شماره ۸ (تصویر پیوست) الزامی خواهد بود.

رعایت نکات ذیل و گردش جریان امور بشرح ذیل در خصوص رفع تعهد ارزی الزامی می باشد:

– ارائه کلیه مستندات به منظور مطابقت مفاد پرونده و همچنین مطابقت کمی و کیفی با مندرجات گواهی ورود کالا به مناطق با شرایط حواله ارزی/ اعتبار اسنادی/ برات اسنادی، ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه به همراه گواهی صادره مزبور( در صورت عدم ارسال، نقص یا فقدان مدارک لازم، مراتب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت).

دریافت فرم ۱- گواهی ورود به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی

دریافت فرم ۲- گواهی ورود به منطقه آزاد و ویژه اقتصادی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا