نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند با بکارگیری پیمانکاران بومی و استفاده از بالغ بر ۵۷ نفر نیروی اداری و خدماتی بومی شرکت با هدف ایجاد و حفظ فضای با ثبات جهت تسهیل فعالیت غرفه داران که منتج به ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم گردیده است.

نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

  • نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی
  • استفاده از بالغ بر ۵۷ نفر نیروی اداری و خدماتی بومی
  • ایجاد و حفظ فضای با ثبات جهت تسهیل فعالیت غرفه داران
  • ایجاد بیش از هزار شغل مستقیم
  • – –

نام پروژه :
نوسازی عمرانی و ساماندهی واحد های صنفی مرکز تجاری اروند

مجری :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال اجرا :
– – – –