مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر با هدف ارائه خدمات درمانی و فراهم سازی بستر گردشگری پزشکی و جذب گردشگران پزشکی و درمانی خارجی که موجب درآمد زائی از مراجعین خارجی و ارائه خدمات درمانی به مردم شریف منطقه آزاد اروند گردیده و مستقیماً موفق به اشتغال بیش از ۶۰ نفر نیروی متخصص بومی گردیده است.

مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

  • ارائه خدمات درمانی
  • ارائه خدمات درمانی به مردم شریف منطقه
  • فراهم سازی بستر گردشگری پزشکی
  • جذب گردشگران پزشکی و درمانی خارجی
  • درآمد زائی از مراجعین خارجی
  • اشتغال بیش از ۶۰ نفر نیروی متخصص بومی

عنوان پروژه :
مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و تجهیز کلینیک درمانی تخصصی مادر

سرمایه گذار :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال انجام :
– – – –