سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ نفر نیروی کار داشته و در صورت افزایش تولید ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر نیروی کار را دارا می باشد.

سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

  • بیش از ۱۲۰ نفر نیروی کار
  • ظرفیت اشتغال ۳۰۰ نفر نیروی کار
  • سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع
  • – – –
  • – – –

Project:
سرمایه گذاری جهت خرید مواد اولیه مجتمع تولید کربوسیلیسیم و آلومینیوم آبادان

سرمایه گذار :
شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

سال انجام :
– – – –