زمین های واگذار شده به جهت سرمایه گذاری

زمین های واگذار شده توسط شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند  به منظور سرمایه گذاری

ردیف

موقعیت زمین

حجم پروژه

میزان سرمایه گذاری

متراژ(زیربنا)
مترمربع

نام سرمایه گذار

نحوه واگذاری

توضیحات

۱

جنب مجتمع اداری اروند (کنزالمال)

مساحت زمین  ۱۷۲۸۸متر مربع
در سه طبقه

۵,۰۴۹,۳۹۰,۶۶۸,۲۲۶

۷۳,۶۶۳.۵۸

شرکت کیان اسکله سازان اروند

۱- فراخوان در دو مرحله
(آگهی در روزنامه رسمی
بازدید و سایت ویزیت )

 –

۲

جنب هتل پارسیان

مساحت زمین ۳۹۲۱۳مترمربع در سه طبقه (همکف ، اول و دوم ) به همراه محوطه سازی

۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۷۰۲

شرکت الماس درخشان جزیره اروند

۱- فراخوان در دو مرحله
(آگهی در روزنامه رسمی
بازدید و سایت ویزیت )

 –